EU Car Import.com
EU-Car-Import.com > Contact > Leveringsvoorwaarden
Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van EU-Car-Import.com 

Artikel 1 algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen EU-Car-Import.com en opdrachtgever. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan, een ieder die met EU-Car-Import.com een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie EU-Car-Import.com een levering, dienst of andere prestatie verricht. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken kunnen uitsluitend schriftelijk overeengekomen worden.

 

Artikel 2 aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

Alle offertes en aanbiedingen van EU-Car-Import.com zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.

Bij het uitbrengen van offertes wordt uitgegaan van de juistheid van de gegevens die opdrachtgever verstrekt en van de omstandigheid dat opdrachtgever tijdig en de juiste en volledige bescheiden en inlichtingen verstrekt die voor de bestelling of opdracht van belang zijn.

Een overeenkomst komt slechts tot stand en bindt EU-Car-Import.com slechts, indien en voorzover een bestelling of een opdracht van de opdrachtgever schriftelijk door EU-Car-Import.com aan de opdrachtgever is bevestigd of door EU-Car-Import.com feitelijk uitvoering wordt gegeven aan een bestelling of een opdracht.

De opdrachtgever verleend EU-Car-Import.com het recht om bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren na vooruitbetaling.

 

Artikel 3 levering

Tenzij anders overeengekomen, geschieden alle leveringen voor rekening en risico van de opdrachtgever. De opgegeven leveringstermijn is geen fatale termijn, maar geldt slechts bij benadering en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Door het enkel overschrijden van de leveringstermijn komt EU-Car-Import.com niet in verzuim te verkeren, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

Artikel 4 prijzen

Tenzij anders is bepaald zijn alle prijzen in euro's en exclusief BTW, kosten voor verzending of transport en andere heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

EU-Car-Import.com is gerechtigd om kostprijsverhogende factoren, zoals heffingen, belastingen en toeslagen van de overheid aan opdrachtgever door te berekenen.

 

 

Artikel 5 betaling

Betaling dient te gescheiden binnen de op de facturen vermelde betalingstermijn van 8 dagen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever, zonder dat er een sommatie of ingebrekestelling vereist is in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande facturen direct en volledig opeisbaar. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan 1,5% per maand.

Indien EU-Car-Import.com door het verzuim van de opdrachtgever genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag met een absoluut minimum van E 150,00.

De opdrachtgever is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen ten aanzien van bedragen, die EU-Car-Import.com krachtens de tussen haar en opdrachtgever bestaande overeenkomst in rekening brengt.

 

 

Artikel 5b koerswisseling

EU-Car-Import.com neemt geen koersverschillen voor zijn rekening nemen bij aankoop van auto's in opdracht van klanten. De uiteindelijke koers waarop de uiteindelijke verkoopprijs wordt bepaald is de koers die ABNAMRO berekend op de dag van transfer van de betaling naar Amerika. Dit is uiterlijk 48 uur na ontvangst van de betaling van koper op de bankrekening van EU-Car-Import.com. Dit betekent dat opdrachtgever soms dient bij te betalen en soms terug ontvangt.

 

Artikel 6 eigendomsvoorbehoud en risico van de auto

Tot aan de aanlevering aan opdrachtgever is verkoper verantwoordelijk voor de eventuele transportschade aan de auto. Hiervoor is een all-risk verzekering afgesloten.

 

EU-Car-Import.com blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor de auto en de daarbij ten behoeve van de opdrachtgever verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

EU-Car-Import.com blijft eigenaar van de in het vorige lid genoemde zaken totdat opdrachtgever aan alle verplichtingen uit hoofde van deze en andere overeenkomsten met EU-Car-Import.com heeft voldaan. De opdrachtgever verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voorzover de opdrachtgever op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens EU-Car-Import.com heeft voldaan.

 

Artikel 7 Garantie

Op de door EU-Car-Import.com geleverde zaken word geen garantie gegeven. EU-Car-Import.com garandeert de auto te leveren conform de beschrijving in de verkoopovereenkomst in goede staat af te leveren. EU-Car-Import.com geeft daarna geen garantie op de auto('s) omdat de nieuwe auto's voorzien zijn van volledige fabrieksgarantie. Voor gebruikte een auto kan kopen een Autotrust garantie afsluiten via EU-Car-Import.com

Artikel 9 aansprakelijkheid

EU-Car-Import.com is niet aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade, behoudens en voorzover de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van EU-Car-Import.com.

EU-Car-Import.com aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden. Indien mogelijk zal EU-Car-Import.com haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan opdrachtgever.

EU-Car-Import.com is in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of stagnatieschade, of andere gevolgschade van opdrachtgever.

EU-Car-Import.com is verzekerd tegen transportschade. De aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief BTW aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

EU-Car-Import.com kan namens koper de begeleiding verzorgen van werkzaamheden verzorgd door derden, zoals het invoeren, keuren, verzorgen van benodigde technische aanpassingen en of het inbouwen van audio en navigatieapparatuur. EU-Car-Import.com werkt uitsluitend met kwaliteitspartners en is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden.

 

Artikel 10 overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van EU-Car-Import.com onafhankelijk omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhinderd.

In het bijzonder geldt als overmacht: staking, brand, vergaan van zaken onderweg, waterschade, overheidsmaatregelen, vertraging bij verscheping in het buitenland, oorlog, transportbelemmering, invoerbelemmering, uitvoerbelemmering, in gebreke blijven leveranciers, alsmede alle andere omstandigheden waardoor EU-Car-Import.com in een normale uitoefening van haar bedrijf wordt belemmerd.

In geval van een overmachtsituatie heeft EU-Car-Import.com het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de overmachtsituatie voortduurt, daar wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat EU-Car-Import.com deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Niet-nakoming door een leverancier van de verkoper, waardoor ook veroorzaakt, geldt mede als overmacht in de zin van dit artikel.

 

 

Artikel 11 opschorting, ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet naar behoren voldoet aan haar verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever of bij stilligging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is EU-Car-Import.com gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden.

De vordering ter zake van het door EU-Car-Import.com reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede uit opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, is alsdan tevens onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 12 geschillen

Op alle geschillen welke tussen partijen zijn ontstaan, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank in het arrondissement Amsterdam.

 
Contactformulier
Klik hier wanneer u interesse heeft in een auto.

Contact Us

EU-Car-Import.com
Rietwijkerstraat 36
1059 XA Amsterdam
The Netherlands